Strona Główna Czasopisma - COMPOSITES THEORY AND PRACTICEDotychczasowe zeszyty - WOLNY DOSTĘPProcedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICEWskazówki dla AutorówDla RecenzentówInformacje bibliograficzneKomunikaty Redakcji Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICERedaktorzy i Rada NaukowaAdres Redakcji / KontaktStrona główna PTMKLogin
Pomoc

 
 
Procedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE
Procedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE

Procedury Czasopisma COMPOSITES THEORY AND PRACTICE

            Redakcja przyjmuje prace przez cały rok kalendarzowy.  Do strony internetowej Czasopisma dołączony został panel dla Autorów i Recenzentów. Od początku 2012 artykuły przyjmowane są wyłacznie drogą on-line poprzez zalogowanie się w systemie. System ten pozwala Autorom na śledzenie statusu swojego artykułu oraz otrzymywanie automatycznych potwierdzeń jak i recenzji.

Przed wysłaniem artykułu Autor musi przygotować go zgodnie ze Wskazówkami dla Autorów.
Po zalogowaniu w systemie Autor musi dołączyć:

- swoje dane (wraz z aktualnym adresem e-mail),
- tytuł artykułu,
- artykuł w wersji Word,
- artykuł w wersji pdf,
- jak również zapoznać się z zapisami dotyczącymi zapory ghostwriting oraz „quest authorship” i plagitu w celu ich akceptacji – warunek obowiązkowy dla przesłania artykułu (tekst dostępny w załączniku). 

Każdy artykuł nadesłany do Czasopisma jest wstępnie weryfikowany przez Redakcję pod względem wymogów Czasopisma (tematyka oraz poprawność przygotowania pracy zgodnie ze Wskazówkami dla Autorów). Jeśli artykuł nie spełnia podstawowych wymogów Autor proszony jest o jego weryfikację i ponowne nadesłanie.

Po spełnieniu wymogów wstępnych każdy manuskrypt poddawany jest identycznym procedurom:

 

I. PROCEDURA RECENZOWANIA 

 * Wszystkie artykuły (w formacie pdf) wysyłane są do Recenzentów. Recenzentami Czasopisma są wybitni specjaliści z zakresu materiałów kompozytowych oraz inżynierii materiałowej i nauk pokrewnych, zarówno z kraju jak i zagranicy. (Recenzenci są wybierani zawsze z ośrodków innych niż Autorzy artykułu).

Recenzentów dla poszczególnych artykułów wyznacza Redaktor Naczelny (samodzielnie lub po zasięgnięciu opinii Redaktorow Działów) w zależności od szczegółowej tematyki nadesłanej pracy. Każdy Recenzent proszony jest o przygotowanie opinii o artykule na standardowym Formularzu Recenzji (dostępnym dla Recenzentów w wersji elektronicznej on-line po zalogowaniu do systemu).

Recenzent musi gwarantowć:
- niezależność opinii,
- brak konfliktu interesów (brak relacji osobistych i zawodowych z Autorami artykułu),
- zachowanie poufności.

 * Recenzent oprócz możliwości przedstawienia swoich uwag w formie opisowej rekomenduje artykuł jako: przyjęty w obecnej formie, drobna poprawa, główna poprawa, odrzucony, jak również ma prawo zażądać otrzymania artykułu po naniesionych poprawkach w celu ponownej recenzji i akceptacji.

 * Autor (lub Współautor – wskazany jako osoba do korespondencji) otrzymuje recenzje (bez nazwisk Recenzentów) w formacie pdf.

 * W przypadku pozytywnych recenzji lub nadesłania poprawionego zgodnie z uwagami Recenzentów artykułu, kierowany jest on do dalszej procedury wydawniczej.

 

II. PROCEDURA WYDAWNICZA 

* Każdy artykuł podlega korekcie językowej (tzw. proofreading) wykonywanej przez wyspecjalizowaną osobę (dla której język angielski jest językiem ojczystym). Po tej korekcie Autor otrzymuje skorygowany egzemplarz pracy w celu akceptacji naniesionych poprawek, uwag i sugestii korektora.

 * Po korekcie językowej i jej akceptacji przez Autora odbywa się korekta techniczna (wykonywana przez korektora technicznego), skład i łamanie oraz ostateczna korekta techniczna wszystkich artykułów złożonych do danego zeszytu. Korekty techniczne jak i ostateczny kształt zeszytu akceptuje i zatwierdza Sekretarz Redakcji.

(W przypadku ewentualnych wątpliwości wynikłych na etapie korekty technicznej lub składu i łamania danego artykułu Sekretarz Redakcji kontaktuje się ponownie z Autorem.)

 * Ostatecznie cały zeszyt oddawany jest do drukarni oraz po ukazaniu się danego numeru poszczególne artykuły udostępniane są w wersji elektronicznej on-line (w formacie pdf) na stronie internetowej Czasopisma.

           Kolejność artykułów ukazujących się w danym zeszycie/danym roku wydawniczym uzależniona jest zarówno od daty ich przesłania do Redakcji jak również od „szybkości przejścia” przez całą powyżej opisaną procedurę.

  
© 2008 InterPRYM